Voor en achternaam

  Your Email (required)

  Adres

  Woonplaats

  Postcode

  Telefoonnummer

  Geboortedatum

  Datum ingang lidmaatschap

  De contributie wordt voldaan door:

  Het is van belang om te weten of er bijzonderheden zijn op b.v. medisch gebied die een rol
  kunnen spelen bij het deelnemen aan de diverse activiteiten. Wilt u hieronder aankruisen wat
  van toepassing is.
  NeeJa, er zijn wel bijzonderheden namelijk

  Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde
  voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord.
  akkoord

  Voorwaarden:
  - Het lidmaatschap geeft recht tot deelname aan de trainingsactiviteiten van Jeugdcircus Caroly.
  - Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een kwartaal verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór de eerste dag van de laatste maand van een kwartaal.
  - De jaarlijks vastgestelde contributie dient per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan in de eerste week van
  van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal. De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2009 € 25,00 per kwartaal of
  € 12,50 bij 1 uur training per week. Bij voorkeur via een automatische periodieke overschrijving, waarvoor u de bank zelf opdracht moet geven. IBAN Bankrekening NL67SNSB0925593516 t.n.v. Stichting Jeugdcircus Caroly.
  - Het Jeugdcircus Caroly heeft een collectieve ongevallen verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Risico’s die niet gedekt worden door deze verzekering óf een eigen verzekering komen voor eigen rekening, incl. een eventueel eigen risico van Caroly. Leden dienen tevens een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.